Tystnadsplikt för anställda

Apotea AB är en del av hälso- och sjukvården. Du omfattas därav av tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400, 25 kap). Det betyder att Du inte får lämna ut uppgifter om patienten, dess sjukdom, dess behandling eller om dennes privata situation utan att patienten själv har godkänt det.

I anställning hos Apotea har du också tillgång till information om företagets kunder och personuppgifter. Dessa personuppgifter lyder under Personuppgiftslagen (1998:204) och Du är belagd med fullständig sekretess beträffande samtliga personuppgifter. Dessa uppgifter kan t.ex. bestå av hälsouppgifter, adressuppgifter eller vara av ekonomisk natur.

Om Du gör Dig skyldig till brott mot tystnadsplikten och det inte visar sig tillräckligt att vidta disciplinära åtgärder mot Dig så kommer Apotea AB att överväga att vidta rättsliga åtgärder. Sådana åtgärder kan bestå i att Apotea AB överlämnar ärendet till allmän åklagare och/eller begär skadestånd.

Tystnadsplikten och sekretessen gäller i 70 år.

Bekräftelse - Apoteas Personuppgifts- och integritetspolicy

När du tillhandahåller Apotea dina personuppgifter så är det viktigt för oss att du känner dig trygg och vet att vi värnar om din personliga integritet. Vi behandlar dina personuppgifter med största respekt och i enlighet med gällande lagstiftning. 

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är Apotea AB (org. nr 556651-6489) I samband med att du blir anställd godkänner du att vi sparar och använder dina uppgifter för att fullfölja det avtal vi har ingått. Apoteas Personuppgifts- och integritetspolicy beskriver hur och varför vi behandlar personuppgifter om dig.